Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu Internetowego www.inter-nova.pl jest Spółka Inter-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) Al. Roździeńskiego 170 wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 635-16-22-701, REGON 276829629, która jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt z administratorem poprzez adres email: biuro@inter-nova.pl lub listownie na adres: Inter-Nova, Katowice (40-203) Al. Roździeńskiego 170.

§1
DEFINICJE

1. Administrator– Inter-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) Al. Roździeńskiego 170.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. www.inter-nova.pl – serwis internetowy będący platformą handlową prowadzoną pod domeną www.inter-nova.pl.

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, którymi są : osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§2
INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych i stosowania cookies w ramach serwisu.

2. Inter-Nova realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje.
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”)

3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Inter-Nova.

4. Administrator dokłada należytej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

5. Korzystanie z serwisu możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności.

§3
INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Użytkownika).

2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego z Administratorem wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (imię i nazwisko, adres e-mail). Niepodanie lub podanie błędnego adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu:
– identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym, podstawa prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oświadczenie usługi (art.6 ust 1 lit.b RODO).
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).

§4
WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH DANYCH

1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu. tj. w celu dokonania procesu obsługi wynikającym z funkcji konkretnego formularza; np. w celu zadania zapytania.

2. Administrator w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu może pobierać dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, informacje dotyczące przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu oraz mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje o linkach i odnośnikach z których korzysta na naszym serwisie oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i przetwarzać je w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania do preferencji Użytkowników oraz dla celów administrowania serwisem.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

§5
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies tzw. „ciasteczka”.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do skorzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies raz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.inter-nova.pl (Inter-Nova Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-203), Al. Roździeńskiego 170) oraz współpracujący z operatorem serwisu partnerzy.

4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5. Pliki cookies w serwisie są wykorzystywane do: wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies.

7. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

8. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

9. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

§6
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

(dostęp, zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych)

1. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje, a Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:
– żądania od Administratora swobodnego dostępu do danych osobowych
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
– żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– przenoszenia danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca)

2. Wszelkie informacje odnośnie uprawnień przysługującym Użytkownikowi odnośnie dostępu, zmiany, zapomnienia, poprawiania, usuwania i cofnięcia zgody uzyskają Państwo pod numerem kontaktowym z zakładki „KONTAKT”.

3. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień wysyłając do Administratora wniosek w formie pisemnej na adres: Inter-Nova Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-203), Al. Roździeńskiego 170 lub drogą e-mailową na adres: biuro@inter-nova.pl

4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
– z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
– jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
– jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

§7
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu. Dane osobowe przekazane dobrowolnie Administratorowi będą ujawniane zewnętrznym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartych transakcji sprzedaży: dostawcy usług bankowych, podmiotom prawnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.

3. Odbiorcą danych mogą być podmioty zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, będący podwykonawcą usług informatycznych w celu utrzymania serwisu i systemów informatycznych.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu do preferencji Użytkowników oraz administrowania serwisem.

5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§8
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przechowywane są przez okres od momentu wypełnienia formularza przez Użytkownika do jego realizacji, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§9
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH i BEZPIECZEŃSTWO

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (tzw. RODO).

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§10
INNE POSTANOWIENIA

Pytania odnoszące się do naszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@inter-nova.pl